14. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 1

13. วัดสุทัศน์
14. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 2